Antan ke yon manm nan ekip swen an, ou jwe yon wòl enpòtan. Suiv etap pou kenbe tèt ou ak lòt moun ki ozalantou ou san danje e an sante vrèman enpòtan.

English | Español | Kreyòl ayisyenPortuguês

Konnen kòman pou'w mete oswa retire PPE yo korèkteman se meyè fason pou anpeche viris ak lòt mikwòb enfekte ou oswa moun ke'w te rantre an kontak ak yo. Ou ka pa bezwen mete tout pati nan PPE. Sipèvizè ou oswa patron ou pral di'w ki tip de PPE pou'w mete.

Resous kontwòl enfeksyon